ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2016    /     13 grudnia 2016 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

13 grudnia 2016 posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

W dniu 13.12.2016r, w KWP w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych połączone z uroczystym spotkaniem wigilijnym.

W posiedzeniu uczestniczyło 44 członkowie Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach oraz 17 zaproszenych gości /zał. nr 1/.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotr Stypa przedstawił porządek posiedzenia /zał. nr 2/.

 

Część Uroczysta

Na początku zebrani uczcili minutą ciszy zmarłych w tym roku kolegów i koleżanki. Następnie Prezes przywitał członków Zarządu Wojewódzkiego , członków Prezydium Zarządu Wojewódzkiego oraz członków Komisji Rewizyjnej. W dalszej kolejności Piotr Stypa imiennie przywitał zaproszonych gości /wymienionych w porządku posiedzenia, stanowiącym zał. Nr 2 do niniejszego protokołu./

Zgodnie z pkt 5 porządku posiedzenia kol. Krystyna Kowalik odczytała Uchwałę Nr 6/2016 Komisji ds. Honorowej Odznaki Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach i nastąpiło uroczyste wręczenie odznaczeń .

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali goście dziękując za zaproszenie i dotychczasową współpracę a także składając życzenia świąteczno-noworoczne. Głos zabrali :

Danuta Hus – Przewodnicząca Krajowego Związku Pracowników Policji.

Alicja Zając – Przewodnicząca Wojewódzkich Związków Zawodowych Pracowników Policji.

Jacek Bryła – Wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego - w imieniu własnym oraz związku i przewodniczącego Rafała Jankowskiego, który nie mógł uczestniczyć w spotkaniu.

Insp. Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach.

Krzysztof Cieluch – Prezes Koła w Lublińcu – złożył wszystkim obecnym życzenia oraz życzenia urodzinowe Jerzemu Brudnickiemu – opiekunowi Koła w Lublińcu.

Stanisław Jaguś – Prezes Zarządu Koła EiR Służby Więziennej przy Areszcie Śledczym w Katowicach .

Roman Szłapa – Prezes Zarządu Wojewódzkiego EiR Pożarnictwa .

Edward Zaręba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Żołnierzy Wojska Polskiego

Ryszard Bielan – Prezes Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego

W tym miejscu swą obecnością zaszczycił posiedzenie Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński – który przywitał wszystkich obecnych i przeprosił za spóźnienie.

Następnie Krystyna Kowalik odczytała ponownie Uchwałę Nr 6/2016 Komisji ds. Honorowej Odznaki Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach o przyznaniu Odznaki Honorowej ZW SEiRP w Katowicach Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach Krzysztofowi Justyńskiemu a Odznakę uroczyście wręczył Prezes ZW Piotr Stypa.

Komendant Wojewódzki Krzysztof Justyński – podziękował za wyróżnienie, i złożył życzenia świąteczno-noworoczne w imieniu własnym i całego Kierownictwa KWP w Katowicach.

Prezes Piotr Stypa podziękował wszystkim za życzenia świąteczno-noworoczne, a następnie oddał głos Kapelanowi Joachimowi Gondro.

Kapelan przytoczył historię biblijną o Bożym Narodzeniu, złożył wszystkim obecnym i ich rodzinom życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił obecnych do przełamania się opłatkiem.

Po uroczystym przełamaniu się opłatkiem zebrani zasiedli do uroczystego obiadu wigilijnego.

Po części uroczystej nastąpiła krótka przerwa po której Prezes Piotr Stypa zaprosił uczestników do wzięcia udziału w wernisażu podinsp. Krzysztofa Szali.

 

Część robocza

 

Głos zabrał Mieczysław Skowron – Wiceprezes ZW SEiRP w Katowicach przekazał wiadomości z posiedzenia ZG SEiRP w Soczewce k. Płocka, na którym omówiono projekt nowego Statutu SEiRP. Projekt Statutu nie został zaakceptowany i na chwilę obecną wstrzymano prace nad zmianami.

Dyskusja nad projektem Statutu była długa. Część proponowanych zmian wzbudziła kontrowersje np. aby zamiast Kół wprowadzić nazwę  Oddziały, czy też  zlikwidować prezydia ZG, ZW/ZO. Stosunkiem głosów 11:9 odrzucono projekt nowego Statutu. Jerzy Krawczyk – przewodniczący Komisji Statutowej a w ślad za nim również pozostali człokowie Komisji  podali się do dymisji.

M. Skowron omówił także projekt Ustawy deuzbekizacyjnej, o obniżeniu świadczeń emerytalno-rentowych dla funkcjonariuszy państwa totalitarnego. Już za czasów PO w roku 2009 obniżono emerytury funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa i zmieniono przelicznik 2,6% na 0,7 % za każdy rok służby do 1989 r. W lipcu br. Pojawił się pierwszy projekt rządowy Ministra Błaszczaka o dalszym obniżaniu emerytur wg przelicznika z 0,7% na 0,5% za każdy rok służby. Poproszono o opinię prawną prof.de hab. Marka Chmaja. W listopadzie br. Projekt ten został odrzucony, a przedstawiono nowy bardziej rygorystyczny projekt rządowy, który został rozesłany członkom SEiRP. W najbliższych dniach ma się odbyć drugie czytanie w Sejmie. Środowisko emerytalno-rentowe wszystkich służb mundurowych miało się odnieść do tego i podjąć jakieś kroki aby temu przeciwdziałać. Osoby pozytywnie zweryfikowane nie powinny podlegać tej Ustawie. Na ostatnim posiedzeniu ZG SEiRP każdy przedstawiciel województwa przedstawiał co zorganizuje w ramach protestu do tej Ustawy. Połowa obecnych przedłożyła, że będą organizować manifestacje w swoich miastach. SEiRP w Katowicach słabo wypadło na tym tle. M. Skowron poinformował ZG , że na śląsku każdy indywidualnie weźmie udział w protestach. ZW nie zorganizował żadnej konkretnej manifestacji. Prezes Koła Terenowego w Sosnowcu zorganizował wyjazd uczestników na manifestację do Warszawy, pojechało około 30 osób. Wystosowano listy do Prezydenta i Premiera RP. Zorganizowanie manifestacji jest bardzo czasochłonne W warszawie w manifestacji wzięło udział 1200 osób. Dzisiaj pod Sejmem trwa protest emerytów policyjnych i wojskowych, jego efekty będzie można zobaczyć w mediach. Omówił listy osób, które rozpropagowano, aby się wpisywać imiennie i listy zostaną przesłane do Warszawy.

Ukłony dla członków NSZZ Policjantów, którzy wspierali emerytów i rencistów policyjnych. Nowym przewodniczącym NSZZ Policjantów w Warszawie został Rafał Jankowski, który oświadczył, że związek nadal będzie popierał emerytów i rencistów policyjnych. Protest na ręce Prezydenta RP złożyli byli Ministrowie Spraw Wewnętrznych. Musimy się jeszcze bardziej zaangażować w obronę naszych spraw.

Przyjęto uchwałę o podwyższeniu składki o 0.10 zł na rzecz ZG.Obciążenie dotyczyć będzie wyłącznie ZW/ZO bez dodatkowego obciążania kół.

Będzie kontrola ubezpieczeń, należy się do tego przygotować. Wnioski z funduszu OPP są błędnie wypełniane, będą zwracane jako odrzucone. Przypominać o odpisach 1% od podatku. W tym roku był najniższy wskaźnik.

Propozycja pracy dla zainteresowanych w firmie : Europejskie Centrum Odszkodowań S.A.,które jest liderem rynku odszkodowań w środkowo wschodniej Europie. Od 2010 spółka notowana jest na polskiej GPW. Zgłoszenia przyjmują Dyrektorzy Regionalni : Paweł Mączka tel. 696246027, Marcin Wdowiak 607580228.

Głos zabrał Edward Krzysztofik – protest przeciwko Ustawie emerytalnej powinien się rozpocząć i działać od dołu. Uważam, że to ZG powinien przygotować wytyczne w teren. Na bazie tych wytycznych Zarządy Wojewódzkie powinny realizować działania. ZG powinien przygotować konkretnie kiedy, w jakich godzinach i gdzie ma być zorganizowany protest. Cieszy fakt rozpoczęcia współpracy z NSZZ Policjantów, ale nie zawsze ta współpraca jest właściwa.

Głos zabrał Mieczysław Skowron – jeżeli chodzi o pierwszy protest to był on zorganizowany ad hoc, natomiast o drugim proteście były informacje z tygodniowym wyprzedzenie. 26 listopada 2016 pismo FSSM na temat organizacji protestu w dniu 13.12.2016 ro. W Warszawie. Jeżeli chodzi o związki zawodowe policjantów, to ich stanowisko bardzo się zmieniło w pozytywnym kierunku.

Głos zabrał Wilhelm Grudzień – jeżeli chodzi o datę protestu w dniu 13.12.16 to nie jest jakiś termin, tylko właśnie dzisiaj odbędzie się czytanie w Sejmie tej Ustawy, dlatego protest musi być dzisiaj. Protest organizuje FSSM, aby nie zarzucono, że tylko SB-ecy protestują. W Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu również odbywają się manifestacje. KOD po wystąpieniu płk. Mozgały nie chce manifestować z FSSM.

Głos zabrał Jerzy Brudnicki – popieram Edwarda Krzysztofika, protest powinien być przygotowany odgórnie przez ZG.

Głos zabrał Ryszard Mędrzyk- temat jest bardzo ważny, przez 25 lat wycofaliśmy się na z góry określone pozycje. Musimy uderzyć się w piersi, wystąpić do sądu aby IPN nas ocenił indywidualnie. Gdybyśmy sami się poddali weryfikacji nikt by nas nie wytykał palcami. Trzeba się zmobilizować w Kołach i zorganizować wspólnie manifestacje, wspólnie walczyć o nasze prawa. Zrezygnować z tzw. „zebrań partyjnych”, po co te spotkanie w formie zebrań, powinniśmy się spotykać w formie integracji, a nie suchych zebrań. Do manifestacji należy się przygotować, wybrać osoby do przemawiania, aby nas nie krytykowano.

Głos zabrał Mieczysław Skowron – warto spotykać się z posłami i senatorami, rozmawiać jak najwięcej.

Głos zabrał Henryk Mikosz – zebraliśmy się na spotkaniu opłatkowym, a może zorganizujemy nadzwyczajne posiedzenie ZW w styczniu.

Głos zabrał Henryk Borowiński – podziękował za zaproszenie, złożył wszystkim obecnym zoczenia świąteczno-noworoczne. Poprosił aby każdy wsłuchał się w glos własnej osoby. Przekazał, iż był obecny na posiedzeniu FSSM. Omawiano projekt Ustawy deuzbekizacyjnej – zmieniono art. 1 – wprowadzono pojęcie , że kto służył na rzecz państwa totalitarnego. Wystarczy rozporządzenie do Ustawy, a zostanie ona rozszerzona podmiotowo i obejmie „byłych milicjantów”. Do tego zmierza PIS. W Ustawie nie zostało ujęte ZOMO, a wszystko idzie w tym kierunku. 13 grudnia to nie jest dobra data na takie obrady. Popieram Henryka Mikosza, że należy zorganizować posiedzenie nadzwyczajne ZW i omówić te problemy. Brońmy się razem.

Podinsp.Krzysztof Szala – odnośnie funduszu socjalnego. Pieniędzy jest ograniczona ilość, np. dofinansowanie jest tylko do jednej paczki. Należy mieścić się w funduszach. Dofinansowanie jest do jednej wycieczki trzydniowej lub do trzech wycieczek jednodniowych. Spotkania okolicznościowe – dofinansowanie wynosi 20,-zl od osoby.

Przypomniał nr telefonów – 606805421 lub wewnętrzny do KWP Katowice 17-20. Złożył wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

Glos zabrał Ryszard Mędrzyk – pokazał obecnym legitymację z logo SEiRP, zdjęciem i nr pesel – taką legitymację można wyrobić dla członków wspierających, opłata składki 300,-zł rocznie.

Głos zabrał Mieczysław Skowron – odniósł się do głosu Edwarda Krzysztofika wskazując na pilną potrzebę zorganizowania spotkania z przedstawicielami służb mundurowych organizacji emerytów i rencistów działających w ramach tzw. wojewódzkiej FSSM - w celu przeanalizowania sytuacji  dot. obniżki emerytur i rent i wypracowania wspólnych przedsięwzięć teraz i na przyszłość. Zapowiedział, że temat ten poruszy na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZW w Katowicach.

Na koniec Mieczysław Skowron przekazał  zebranym oraz ich bliskim życzenia świąteczno - noworoczne. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała :

Sylwia Romaniuk


Projekt i wykonanie: InforpolNET