ZARZĄD WOJEWÓDZKI
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z prac Zarządu Wojewódzkiego    /     ARCHIWUM    /     Rok 2018    /     20 listopada 2018 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

20 listopada 2018 posiedzenie Prezydium ZW w Katowicach.

Protokół

Posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego SEiRP w Katowicach

w dniu 20 XI.2018

 

Na posiedzeniu obecnych było 11 członków Prezydium i 7 zaproszonych gości. (zał.nr 1 –lista obecności)

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Ryszard Mędrzyk, który przywitał zebranych i zapoznał wszystkich z porządkiem obrad . Porządek przyjęto jednogłośnie. (zał.nr 2 ). W dalszej kolejności Prezes złożył relację z VIII Krajowego Zjazdu Delegatów SEiRP w Płońsku w dniach 25-27 października br.

Na Zjeździe wybrano nowy zarząd, którego prezesem został Antoni Duda (56 głosów). Uchwalono nowy statut SEiRP oraz wręczono wyróżnienia honorowe i odznaczenia zasłużonym członkom SEiRP z różnych regionów. Szczegółowe informacje ze Zjazdu znajdują się na naszych stronach internetowych.

Następnie Krzysztof Debudaj z Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych z przeprowadzonymi czynnościami sprawdzającymi dotyczącymi byłego skarbnika SEiRP w Katowicach Jacka Jędryszka. Przedmiotem kontroli był fakt podwójnego zaksięgowania tej samej faktury. W konsekwencji przyjęto wyjaśnienia Kol. Jacka Jędryszka (zły stan zdrowia). Pieniądze zostały zwrócone do kasy, błędne zapisy uregulowano. Zwrócono jednak uwagę na niewłaściwe przechowywanie pieniędzy oraz brak nadzoru księgowego.

Sprawozdanie poddano pod głosowanie i przyjęto z jednym głosem wstrzymującym się.

Jednocześnie kol. Krzysztof Debudaj zaproponował , aby z uwagi na zły stan zdrowia i pobyt w szpitalu kol. Jacka Jędryszka - przygotować dla niego paczkę okolicznościową – poddano pod głosowanie - wynik jednogłośnie.

Prezes Zarządu Ryszard Mędrzyk i kol. Ewa Macek zapoznali zebranych z Programem Ubezpieczeń Grupowych PZU SEiRP 2019, odpowiadali na pytania oraz wyjaśniali różne wątpliwości związane z wypełnianiem druku przystąpienia do ubezpieczenia. Prezes Ryszard Mędrzyk zwrócił się do zebranych, aby przesłano do Zarządu Stowarzyszenia wykazy osób z poszczególnych kół terenowych , które przystąpiły do tego ubezpieczenia (informacja o 3%).

Następnie Prezes ZW zrelacjonował przebieg uroczystości związanej ze Świętem Niepodległości, które odbyły się w dniu 15 listopada br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji , a organizatorem było Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach. Była to konferencja naukowa pod nazwą - „Honor i Ojczyzna – oto hasła, którymi w życiu Twoim masz się kierować”.

Prezes ZW SEiRP omówił pozostałe uroczystości związane ze stuleciem odzyskania niepodległości, które odbyły się w naszym województwie z udziałem służb mundurowych.

Między innymi w Sosnowcu , odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika funkcjonariuszy służb mundurowych, urzędników państwowych i samorządowych w dniu 18 listopada br. W Sali Koncertowej NOSPR-u w Katowicach - w dniu 16.XI.2018 r. odbył się koncert Jubileuszowy z okazji 45-lecia działalności artystycznej Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W dalszej kolejności - Ewa Macek zrelacjonowała swój udział w dniu 16.XI.br. w Poraju na spotkaniu Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej z okazji 20 rocznicy ich powstania.

Następnie Prezes Ryszard Mędrzyk poinformował zebranych , że 24.XI.br. Koło terenowe w Jastrzębiu Zdroju obchodzi 25 lecie jego powstania, Koło w Dąbrowie Górniczej w dniu 08.XII.br obchodzi swoje 15 lecie . Wcześniej, Koło w Gliwicach obchodziło 25 lecie działalności.

W związku z tym Prezes zaproponował przygotowanie specjalnych pamiątkowych odznaczeń (medali okolicznościowych) - dla tych kół, które mają za sobą 25 lat działalności stowarzyszenia. Wobec tego Prezydium podjęło decyzję o przygotowaniu wniosku na odznaczenia z tej okazji. Komisja ds. Odznaczeń i wyróżnień przygotuje wzór nowej odznaki na 25 lecie kół.

Prezes R. Mędrzyk zaproponował przygotowanie tabliczki pamiątkowej dla Orkiestry Policyjnej KWP w Katowicach z okazji 45-lecia jej powstania – poddano pod glosowanie – wynik jednogłośnie.

Podjęto decyzję do uchwalenia na posiedzeniu ZW w dniu 11.12.2018r. Tabliczka zostanie wręczona na naszym posiedzeniu na ręce Kapelmistrza orkiestry asp.sztab. Waldemara Skotarczyka.

Prezes Ryszard Mędrzyk - podsumowując omówił dotychczasową działalność poszczególnych Komisji Prezydium ZW SEiRP w Katowicach. Wszelkie zastrzeżenia do działalności poszczególnych komisji zostaną omówione na jednym z kolejnych posiedzeń Prezydium.

Prezes Ryszard Mędrzyk poinformował zebranych, że zwrócił się do niego emeryt policyjny z Koła SEiRP w Sosnowcu, który wraz z innymi mundurowymi bierze udział w różnych biegach przełajowych na terenie kraju , którzy zajmują miejsca na podium. Dlatego poddaje nam do rozważenia propozycję ufundowania pamiątkowego pucharu na tę okoliczność dla naszych członków. W związku z tym Prezes proponuje sporządzić pismo do Wydziału Doboru i Szkolenia do Pawła Komendy o ufundowanie takiego pucharu za zajęcie I-II- III miejsca dla naszych uczestników biegów przełajowych imienia st.sierż. Marka Sienickiego (w maju w Bytomiu) oraz sierż.Grzegorza Załogi w październiku w Hutkach k. Łaz .

Kol. Ryszard Purzyński zajął głos w sprawie sztandaru w kwestii przesłania z poszczególnych kół terenowych listy osób wytypowanych do pocztów sztandarowych, gdyż szkolenie w tym zakresie odbędzie się już w I kwartale przyszłego roku. Równocześnie nadmienił, że został zrobiony stojak pod sztandar przez Antoniego Cesarza i w związku z tym proponuje przyznanie nagrody wykonawcy za pomoc i pracę na rzecz stowarzyszenia w kwocie 150 zł. Jednomyślnie podjęto decyzję o przygotowaniu Uchwały w tej sprawie na najbliższe posiedzenie Zarządu . – poddano pod głosowanie – wynik jednogłośnie. Kol. Ewa Macek omówiła realizację planu działań Komisji ds. Ustawy Represyjnej w świetle minionych wyborów samorządowych kandydatów mundurowych z SEiRP.

Jednocześnie zaapelowała do zebranych , aby nadal mobilizować środowiska wyborcze przed wyborami parlamentarnymi.

Następnie głos zabrała skarbniczka stowarzyszenia Krystyna Rogala , która omówiła sytuację finansową ZW i podsumowała zbieranie składek członkowskich. Przypomniała, że należy zwrócić się do Zarządu Głównego w sprawie interpretacji ich Uchwały nr 24/2012 dotyczącej płatności składek.

Prezes Ryszard Mędrzyk w ramach prowadzonej oceny pracy Zarządów Kół - po raz kolejny sugerował, aby prowadzić otwarte spotkania zarządów, organizować wspólne imprezy w ramach łączenia się mniejszych liczbowo Kół.

Ponadto Prezes poruszył temat przyznania nagród członkom Prezydium ZW za wniesioną pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia. Wymienił kandydatów do wyróżnienia nagrodą pieniężną :

kwotą 400 zł

- Ewa Macek - Viceprezes Prezydium ZW

- Krystyna Rogala - skarbnik Prezydium ZW

- Sylwia Romaniuk - sekretarz Prezydium ZW

Kwotą 300 zł

- Ewa Stec - członek Komisji rzecznika prasowego Prezydium ZW /Koło Nr 12 K-ce/

- Jacek Przybylak - czł. Komisji uchwał i wniosków Prezydium ZW /Koło nr 12 K-ce/ - Zofia Skrzyńska - czł. Komisji ds. organizacyjno-prawnych /Koło Nr 12 K-ce/ - Krzysztof Buchacz - czł. Komisji ds. Ustawy Represyjnej Prezydium ZW / Koło Nr 12 K-ce/

 

Obecni na posiedzeniu przegłosowali propozycję przy jednym głosie wstrzymującym się.

Podjęto Decyzję do uchwalenia na posiedzeniu ZW w dn. 11.12.2018r.

Prezes Ryszard Mędrzyk poruszył temat odznaczenia osób , którym zostaną przyznane odznaki i dyplomy za pracę społeczną w Prezydium ZW i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. - Odznaka Honorowa ZW w Katowicach dla Kół które obchodziły XXV –lecie swojego istnienia,

- wyróżnienie okolicznościowymi pamiątkami byłych członków Prezydium i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej - Tabliczka pamiątkowa dla Orkiestry KWP w Katowicach.

Podjęto Decyzje do uchwalenia na posiedzeniu ZW w d. 11.12.2018r.

Prezes Ryszard Mędrzyk i Ewa Macek powiadomili, że posiedzenie Zarządu połączone z uroczystym Opłatkiem odbędzie się w dniu 11 grudnia br. o godz. 11.00 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, w lokalu „Protos”. Ustalono menu : barszcz czerwony z uszkami, dorsz smażony z ziemniakami i kapustą oraz ciasto z makiem i z serem, do tego kawa, herbata, woda. Zmiana lokalizacji posiedzenia ZW z Katowic na Knurów wynika z organizacji w Katowicach Szczytu Klimatycznego.

W związku z grudniowym posiedzeniem omówiono niezbędne czynności do wykonania m.in. - przygotowanie zaproszeń dla gości i członków byłego zarządu (E.Macek, J. Przybylak) - ustalenie zaproszonych gości do stołu prezydialnego (Prezydium)

  • Prezes ZW SEiRP w K-cach Ryszard Mędrzyk

  • Wiceprezes Prezydium ZW – Ewa Macek

  • Prezes ZG SEiRP w Warszawie – Antoni Duda

  • Przewodniczący WKR – Krzysztof Debudaj

  • K-dt Woj. Policji w K-cach – insp. Krzysztof Justyński

  • Kapelan KWP K-ce – Joachim Gondro

  • K-dt Szkoły Policji w Katowicach – podinsp. Rafał Kochańczyk

  • K-dt Miejski Policji Gliwice - podinsp.. Marek Bajcer

- przygotowanie Uchwał i Wniosków do głosowania Komisja Uchwał i Wniosków

- przygotowanie Uchwał i odznaczeń na posiedzenie ZW w dniu 11.XII.2018 (E. Macek, S.Romaniuk, E. Krzysztofik), - wyznaczenie protokolanta na posiedzenie ZW 11.XII.br –( G. Waryszak, Romaniuk) )

- wyznaczenie osób do składu Komisji Uchwał i Wniosków - (E. Krzysztofik, E. Macek, J.Przybylak), - zapoznanie z porządkiem wigilijnego posiedzenia ZW SEiRP i zamieszczenie go na stronie internetowej (S.Romaniuk, B. Żabiński), - zapoznanie ze sprawozdaniem na posiedzeniu ZW w dn.11.XII.br. (R.Mędrzyk)

Wolne wnioski:

Kol. Henryk Mikosz odniósł się do pisma Tomasza Krawczyka z Gliwic, który zwrócił się do Zarządu w sprawie dłuższego niż w innych województwach oczekiwania emerytów policyjnych ze Śląska na skierowania do sanatorium. Oświadczył, że jako Stowarzyszenie regionalne nie jesteśmy kompetentni do wystąpienia w tej sprawie do NFZ. Zasugerował, aby zwrócić się do jednostek nadrzędnych resortowych Związków Zawodowych i ZG SEiRP o skierowanie pisma w tej sprawie do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Prezes ZW R. Mędrzyk poruszył sprawę ustalenia szczegółów proponowanego wyjazdowego posiedzenia Prezydium lub Zarządu w styczniu 2019 r.

Ponadto przypomniał zebranym o przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy powstania Polskiej Policji. Z tego też tytułu oczekuje propozycji na uczczenie tych obchodów.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Grażyna Waryszak


Projekt i wykonanie: InforpolNET