Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Emerytów
i Rencistów Policyjnych w Katowicach
Jesteś tutaj Aktualności    /     Z kraju...    /     VII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE    /     Tekst: Powiększ / Zmniejsz Drukuj stronę
Adres: ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

VII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE
  •  

VII SESJA OBYWATELSKIEGO PARLAMENTU SENIORÓW W WARSZAWIE

 

04 października 2021 r. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie z udziałem delegatów z całej Polski oraz zaproszonych gości odbyła się VII sesja plenarna Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Sesja odbyła się pod patronatem Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego.

Motto VII sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów to „Seniorzy i przyszłość Polski”.

To jest symboliczne, a zarazem bogate w treści motto działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Osoby starsze mają szczególne prawo i obowiązek aktywnej partycypacji w życiu społecznym, wyrażania opinii, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, budowania relacji międzypokoleniowych integrujących społeczność osób starszych. Podkreśla potencjał intelektualny i gospodarczy, ważną rolę osób starszych w rodzinie, społeczeństwie, w kształtowaniu polityki senioralnej i ich wpływ na przyszłość kraju. To także grupa konsumentów, posiadająca siłę nabywczą ponad 145 miliardów złotych rocznie, tworzących specyficzną, lecz bardzo dynamicznie rozwijającą się dziedzinę rynku zwaną „srebrną gospodarką”.

Obywatelski Parlament Seniorów stał się pierwszą, pionierską, oddolną próbą zbudowania instytucji będącej rzecznikiem interesów rosnącej populacji osób starszych, konsultantem / doradcą organów państwa w realizacji polityki senioralnej oraz bezpośrednim strażnikiem / ewaluatorem tej polityki.

 

Obrady rozpoczął i przywitał zebranych Adam Niemczewski, szef Kancelarii Senatu. Obrady prowadziła przewodnicząca parlamentu seniorów, pani Krystyna Lewkowicz.

 

Wśród zaproszonych gości byli m. in.: poseł Małgorzata Kidawa – Błońska, wicemarszałek Sejmu; senator Krzysztof Kwiatkowski, wicemarszałek Senatu; poseł Michał Szczerba, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku;

poseł Bożena Żelazowska, przedstawicielka PSL; prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich; prof. Andrzej Horban, przewodniczący Rady Medycznej ds. COVID – 19 przy Prezesie Rady Ministrów; Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta; prof. Piotr Błędowski, dziekan Kolegium Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Handlowej; wiceprezes Związku Powiatów Polskich;

 

Akredytację na obrady VI sesji parlamentu seniorów jako delegaci otrzymali przedstawiciele miasta Mysłowice tj. Bożenna Lewkowska i Jan Dziedzic - członkowie Mysłowickiej Rady Seniorów oraz Mieczysław Skowron, członek Mysłowickiej Rady Seniorów i zarazem przedstawiciel Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych woj. śląskiego, który od 2016 r. jednoosobowo reprezentuje śląskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w parlamencie.

 

Zdalnie, za pośrednictwem telebimu, przemówił do delegatów marszałek Senatu RP, prof. Tomasz Grodzki, który dokonał uroczystego otwarcia obrad.

Witajcie znów w domu” – mówił marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, otwierając VII sesję Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. „Senat to swego rodzaju rada starszych, jest zatem miejscem, w którym Obywatelski Parlament Seniorów powinien czuć się jak u siebie” – dodał. Zapewnił, ze kolejne obrady parlamentu seniorów będą mogły odbywać się w siedzibie Senatu

Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że seniorzy mogą zaoferować ojczyźnie swoją energię, mądrość, doświadczenie i coś, co pozwala spojrzeć inaczej na rzeczywistość,

 

z pewnego dystansu, a jednocześnie służyć swoją wiedzą i mądrością innym pokoleniom, władzom tego kraju, naszym dzieciom i wnukom. „To bezcenny kapitał (..) Mądra władza powinna wykorzystać tę energię i doświadczenie” – zaznaczył. „Wasze pomysły postaramy się przekuwać w inicjatywy ustawodawcze”– zapewnił marszałek Senatu.

 

Dziękując marszałkowi Senatu za objęcie patronatem ruchu senioralnego w Polsce i możliwość zorganizowania kolejny raz obrad parlamentu seniorów w Senacie, przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podkreśliła, że izba wyższa parlamentu to właściwe miejsce na debatę z seniorami o seniorach. „Czujemy się współodpowiedzialni za losy naszego kraju, za warunki w jakich żyją nasze dzieci i wnuki, a także za sposób wychowywania przyszłych pokoleń” – mówiła.

 

Zdalnie, za pośrednictwem telebimu, przemówił Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy, wyrażając zadowolenie, że obrady seniorów znów wróciły na Wiejską. Życzył delegatom i zaproszonym gościom owocnych obrad.

 

„Polityka senioralna nie może być tworzona bez udziału seniorów” – podkreślił poseł Michał Szczerba. Zapowiedział, że zespół przygotuje nowelizację ustawy o osobach starszych. Wyraził ubolewanie, że dotychczas nie udało się powołać pełnomocnika ds. osób starszych. Od stycznia b. r. w parlamencie jest projekt dookreślający funkcjonowanie rad seniorów. Nie ma określonych ram funkcjonowania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Tego rodzaju modelowe zapisy muszą powstać. Jeżeli powstaną ku temu warunki, to seniorzy muszą nad tym czuwać, by powstał optymalny dokument. Poseł Michał Szczerba wskazał, że w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego nic się nie dzieje. To bardzo istotne wyzwanie dla Rządu Polskiego, wobec realnego zjawiska starzenia się społeczeństwa i tym samym lawinowo rosnącej liczby osób cierpiących z powodu chorób neurodegeneracyjnych, związanych z wiekiem.

 

O bezpieczeństwie zdrowotnym seniorów w dobie pandemii mówił Grzegorz Błażewicz, zastępca rzecznika praw pacjenta. Wśród problemów zgłaszanych przez środowiska senioralne wymienił m. in. wydłużone kolejki do lekarzy, brak pogłębionej diagnostyki i koordynacji specjalistów w leczeniu osób starszych, trudności w dostępie do opieki geriatrycznej, poziom standardów w zakładach opieki, odmowy zapewnienia transportu medycznego. Za konieczne uznał dostęp do standardów klinicznej terapii, lepszy nadzór nad jakością opieki społecznej i medycznej nad seniorami, a w związku z pandemią – opracowanie nowych procedur obsługi starszych pacjentów w placówkach medycznych.

 

Przedstawiając społeczne aspekty życia seniorów w dobie pandemii, prof. Piotr Błędowski powiedział, że pandemia wyostrzyła spojrzenie na sytuację seniorów. Ujawniła też różnice, wynikające ze stanu gospodarstw domowych, wykształcenia, dostępu do urządzeń komunikacji elektronicznej, w wielu przypadkach spowodowały wykluczenie osób starszych w tym trudnym czasie. Z przeprowadzonych badań w SGH wynika, że największe widoczne problemy to lęk, poczucie zagrożenia i izolacja, samotność, utrudniony dostęp do usług społecznych i medycznych. Profesor Piotr Błędowski jako drogę rozwiązania problemów wskazał m. in. konieczność rozbudowy infrastruktury społecznej i systemu świadczeń środowiskowych. Należy stworzyć ramy prawne, by usługi były dostępne, bo inaczej będziemy mieli pieniądze i nie będziemy wiedzieć, co z nimi zrobić. Potrzebny jest więc rynek usług z prawdziwego zdarzenia. Profesor wskazał na istnienie szeregu ryzyk.

 

 

Istnieje silna potrzeba opracowania polityki senioralnej. Obywatelski Parlament Seniorów winien podkreślać opracowanie jednej polityki senioralnej. Należy także ograniczać nierówności w dostępie do usług zdrowotnych. Mając podobne potrzeby, mamy różne możliwości wynikające z ograniczeń społecznych, ekonomicznych itp.

Prof. Andrzej Horban, wskazał na zagrożenia wynikające z powodu COVID – 19. Stwierdził, że w przypadku osób w wieku 70 lat i wzwyż, na Covid – 19 zmarło 40 % tych osób. Na przyszłość rokowania w grupie osób starszych są pozytywne, bo te osoby się zaszczepiły. 30 lat temu osoby starsze stanowiły tylko 10 % ludności, dzisiaj ponad 2 razy tyle. Na koniec Profesor powiedział, że epidemie były i będą, zaapelował by szczepić się, bo to ratuje życie.

Prof. Marcin Wiącek, Rzecznika Praw Obywatelskich zadeklarował pełną współpracę i obecność na kolejnych posiedzenia Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Zaakcentował ochronę godności osób starszych, która powinna być zagwarantowana. To rekomendacja Rady Europy. Taki raport znajduje się na stronie internetowej RPO i warto się z nim zapoznać. Istnieje obowiązek pomocy osobom najsłabszym. Problemy osób starszych bardzo uwidoczniły się w okresie izolacji związanej z pandemią. Osób chorych na Alzheimera niewątpliwie przybędzie. Będzie potrzeba niesienia pomocy osobom chorym przy wsparciu rodziny, służby zdrowia, opiekunów. Na koniec Profesor dodał, że wszyscy jesteśmy winni seniorom szacunek i wsparcie. To priorytet w sprawowaniu urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Delegaci - reprezentanci parlamentu seniorów z różnych części kraju przedstawiali własne doświadczenia i problemy. Z uwagi na ograniczenia czasowe nie wszyscy mogli się wypowiedzieć. Będzie to możliwe na najbliższej konferencji, która ma być zorganizowana.

 

W poczuciu odpowiedzialności za zdrowie polskich seniorów szczególnie dotkniętych w okresie pandemii, przywrócenia ich pełnego udziału w życiu społecznym, w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a także aktywności ich organizacji, delegaci na VII sesję plenarną przyjęli Deklarację Programową, którą przyjmują do realizacji i kierują do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W przyjętej deklaracji programowej uczestnicy VII sesji plenarnej Obywatelskiego Parlamentu Seniorów podkreślili, że blisko 9-milionowa społeczność osób starszych ma szczególne prawo i obowiązek aktywnej partycypacji, w życiu społecznym, wyrażania poglądów oraz prowadzenia dialogu z władzami publicznymi, współtworzenia prawa, polityki senioralnej, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem oraz budowania relacji międzypokoleniowych. Potencjał intelektualny, ekonomiczny, wytwórczy, a także wyborczy osób starszych to ogromny kapitał społeczny, który polscy seniorzy oferują społeczeństwu, rodzinie , krajowi.

Uzasadnia on oczekiwanie szacunku oraz zapewnienia godnego życia, właściwej opieki medycznej i socjalnej oraz szeroko definiowanego bezpieczeństwa.

Obywatelski Parlament Seniorów apeluje, aby sprawy osób starszych stały się jednym z priorytetów działań każdego rządu, władz samorządowych, wszystkich instytucji i organizacji senioralnych. Wymaga to jednak spójnej koncepcji i odpowiednich środków, przede wszystkim finansowych.

 

Tekst i zdjęcia: Mieczysław Skowron ( delegat na VII sesję plenarną Obywatelskiego Parlamentu

Seniorów

 

 
 
 
 
 
 

Projekt i wykonanie: InforpolNET